SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI

ING Bank Śląski

www.ing.pl

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Katowice

 www.radio.katowice.pl

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

METODY 2004

 

Ustroń

23-24 listopad 2004

 

CEL KONFERENCJI

 

          Człowiek uzbrojony w doświadczenie, inteligencję i intuicję często formułuje prawidłowe, jakościowe przewidywania bez uciekania się do pomocy matematyki. Jak powszechnie wiadomo, modele matematyczne kojarzone są z rozważaniami ilościowymi. Można postawić pytanie, czy także do rozważań jakościowych potrzebna jest matematyka, czy – w ogóle – teoria. Odpowiedź jest twierdząca, sformułowanie tych samych stwierdzeń językiem współczesnej matematyki pozwala osiągnąć precyzję wypowiedzi, a niekiedy sugeruje nowe aspekty rozważanego problemu, wymykające się uwadze przy rozważaniach czysto jakościowych.

          Sytuacja z jaką mamy do czynienia we współczesnych naukach ekonomicznych uległa w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom. Modele matematyczne znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w finansach i ubezpieczeniach. Metodom matematycznym towarzyszą nieodłącznie metody ekonometryczne, bez których weryfikacja sformalizowanych hipotez byłaby niemożliwa. Natomiast stopień złożoności problemów nowoczesnych finansów i ubezpieczeń, skutkuje rozwojem narzędzi informatycznych.

         Specjalista dwudziestego pierwszego wieku swobodnie porusza się w meandrach ekonomii, wykorzystując

metody matematyczne, ekonometryczne oraz informatyczne.

         Celem konferencji „Metody 2004” jest:

 • umożliwienie  wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie nieustannie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych,

 

 • wskazanie współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów i ubezpieczeń w Polsce i na świecie,

 

 • prezentację teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się finansów i ubezpieczeń.

 

         W ramach  konferencji prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu teorii oraz praktyki współczesnej inżynierii finansowej oraz ubezpieczeniowej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

W szczególności poruszona zostanie następująca tematyka:

 • rynki finansowe i ubezpieczeniowe,

 • wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych,

 • optymalizacja strategii inwestycyjnych,

 • zarządzanie ryzykiem,

 • modelowanie rynków finansowych,

 • modelowanie procesów ryzyka,

 • teoria gier,

 • ekonometria rynków finansowych i ubezpieczeniowych,

 • sieci neuronowe,

 • algorytmy genetyczne,

 • ekonomia matematyczna,

 • inteligentne systemy wspomagania decyzji,

 •  systemy ekspertowe w zarządzaniu finansami,

 • metody matematyczne w naukach ekonomicznych.

 

          Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy przewidują zorganizowanie sesji w języku angielskim.

Nadesłane referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Lista A).

 


ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

 

Instytut Ekonometrii i Informatyki

 Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 15-06-2015 12:05